11.4.15

CRÒNICA: Assemblea General de Socis de l'AVVHiR 2015

Proposta d'Acta de l'assemblea de l'AVV de l'Havana i Rodalies
Dia: 8 d'abril de 2015

Hora: 19.30 en primera convocatòria i 20h en segona convocatòria
Lloc: Local de l'AVV

Hi assisteixen 25 persones (?)

Ordre del dia

1. Benvinguda

2. Presentació de l'estat de comptes

Es fa abans de la lectura de l'acta de l'assemblea anterior per un problema amb la impressió del
document.

Es presenten els comptes desglossant cada partida i explicant les diferents subvencions. S'explica
d'on vénen els ingressos i en què es fan les despeses. Es comenta que s'arrossega una quantitat de
diners de superhàbit que correspon a l'anul∙lació d'una activitat de les festes de primavera de fa dos anys.

S'aprova l'estat de comptes.

3. Lectura de l'acta anterior

S'aprova l'acta anterior.

4. Presentació de la memòria d'activitats

Es van explicant els diferents elements de participació on l'AVV hi té incidència. Es comenta la importància de la inauguració del museu de Can Marfà, de la millora en el tema de les deposicions
dels gossos a les voreres. Quan es parla d'aquest tema, la Rosa Nogueras diu que ara les fan al soterrani de la platja. El president respon que ja s'ha parlat d'això amb l'ajuntament per tal que
facin la neteja amb aigua perfumada. Alguns veïns diuen que ja ho fan un cop per setmana.

La Rosa explica que hi ha gent adulta que orina dins el portal de casa seva. Diu que n'ha parlat amb el propietari de la botiga pakistanesa perquè es veu que ven cervesa a gent que ja va una 
mica beguda i que sembla que són els que fan el pipí. També diu que hi ha gent adulta que va a tota pastilla per la vorera amb bicicleta i patinet. Des de la junta es comenta que es parlarà d'aquest tema amb l'ajuntament.

El president segueix comentant els diferents aspectes on ha intervingut l'Associació i les actuacions que s'han portat a terme.

5. Renovació de junta

El president acomiada el vicepresident sortint, Joan Selva, i la secretària sortint, Rosa Clar, tot agraint­los la feina feta, desitjant­los sort en el que faran properament i demanant­los que segueixin col∙laborant amb l'entitat. Ambdós garanteixen aquesta demanda. Igualment dóna la benvinguda al vicepresident entrant, David i la secretària entrant, Nélida Frascotti.

Tothom els dóna la benvinguda i els desitja molta sort en aquesta etapa.

Seguidament llegeix la nova composició de l'associació de veïns detallant les persones que ocupen els càrrecs de junta i els vocals.

S'aprova en canvi de junta.

6. Proposta de la nova organització de la junta

Es proposa la creació d'una junta gestora i la major participació de les comissions a través de reunions trimestrals on hi assistirà un representant de cada comissió per tal que hi hagi una major comunicació que permeti acords en relació a la difusió de les activitats, les necessitats d'espais i de materials, etc.

7. Altres informacions

El president fa la lectura de la normativa per fer exposicions, que implica l'existència d'una assegurança.

8. Pressupost per al 2015

Es presenta el pressupost per al 2015 que no difereix massa de l'anterior perquè les partides, inclosa la de subvencions, no varien.


9. Torn obert de paraules
En Joan Salrach demana que s'afegeixi en Pere Pujades com a vocal. S'hi afegeix. En Damià demana què passa amb el tema dels autobusos. Es comenta que el tema està a l'ajuntament pendent d'acord polític.
També comenta que al nostre barri no hi ha deixalleria mòbil. Caldria demanar­la a l'ajuntament.
També cal demanar què passa amb la recollida de «trastos».
En Joan Salrach demana si l'arranjament de les voreres de l'Avinguda Maresme afecta la part de la vorera de la Seat i se li explica que sí.
En Joaquim Rodríguez Teixidó, del grup de teatre, demana en quina situació està el grup de teatre.
Se li fa l'explicació pertinent i es reconeix que potser cal millorar la comunicació entre el grup de teatre i la junta. S'acorda que ell serà el representant del grup de teatre i que se l'inclourà com a vocal.
S'aixeca la sessió a les 21.30h

Rosa Clar Martínez
SecretàriaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada